list icon
 • persona
   • yosuke hanamura
   • naoto shirogane
   • ann takamaki
   • minato arisato
   • yu narukami
   • rise kujikawa
   • aigis
   • ryoji mochizuki

 • everyone in d. gray man, i'm serious
 • watanuki kimihiro
 • utena tenjou
 • killua zolddyck
 • uryuu ishida
 • katsuki bakugou
 • mikaela hyakuya
may 17 2018 ∞
may 17 2018 +