• GILGAMESH!!! (i love him more than anything)
  • wataru hibiki
  • sasuke uchiha
  • ryo asuka
  • satanick
  • gilbert cocteau
  • mariko shinobu
sep 14 2017 ∞
sep 14 2017 +