tones

 • 1st - 妈 (mā)
 • 2nd - 麻 (má)
 • 3rd - 马 (mǎ)
 • 4th - 骂 (mà)

basics

 • 好 (hǎo) - good
 • 你好 (nǐ hǎo) - hello
 • 再见 (zài jiàn) - goodbye
 • 您 (nín) - you (formal)
 • 早上好 - good morning

numbers

 • 零 (líng) - 0
 • 一 (yī) - 1
 • 二 (èr) - 2
 • 三 (sān) - 3
 • 四 (sì) - 4
 • 五 (wǔ) - 5
 • 六 (liù) - 6
 • 七 (qī) - 7
 • 八 (bā) - 8
 • 九 (jiǔ) - 9
 • 十 (shí) - 10
 • 百 (bǎi) - 100

money

 • 元 (yuán)
  • ¥8 ‑ 八元 (bā yuán)
  • ¥40 ‑ 四十元 (sìshí yuán)
  • ¥83 ‑ 八十三元 (bāshísān yuán)
aug 5 2020 ∞
sep 24 2020 +