• Honey - Alabang
 • Eddie - Alabang
 • Jacek - Hong Kong
 • Kevin - Alabang
 • Anto - Alabang
 • Muriel - McKinley West
 • Frank - Hanau
 • Andreas - Hanau
 • Tina - Hanau
 • Jan - Prague
 • Mojca - Prague
 • Yvette - Prague
 • Dhenver - Prague
 • Jonadine - Prague
 • Nada - Debica
 • Dex - BGC
 • Jo - BGC
 • Lanie - BGC
 • Jenny - Legazpi
 • Jane - Naga
nov 7 2018 ∞
nov 24 2019 +