• ; theriantypes (animal kins)
 • wolfdog kin, australian sheppard, & rottweiler (HIGH KIN)
 • raccoon-kin
 • bearded vulture-kin
 • komodo dragon
 • ; otherkin (non animal)
 • hunter kin (l4d2)
 • alternate kin
 • gorgon kin
 • vampire
 • winged human kin
 • khajiit kin (FICTION-KIN)
 • mawwile-kin (FICTION-KIN)
 • zombie-kin
 • umbreon-kin (high kin)
jul 21 2022 ∞
nov 21 2023 +