• Финансова система и управлението на финансите на фирмата (28)
 • Финансово-икономически анализ, финансови отчети и отчет за паричните потоци (38)
 • Основни финансови показатели за дейността на фирмата. Работа с финансови отчети (46)
 • Дългосрочно финасово планиране и растеж (26)
 • Стойност на парите във времето. Нетна настояща стойност. Бъдеща стойност. (26)
 • Пресмятане на дисконтиран паричен поток (24)
 • Лихвени проценти и оценяване на облигации (38)
 • Оценка на акции (21)
 • Капиталово бюджетиране. Нетна настояща стойност и други инвестиционни критерии. (49)
 • Капиталови инвестиционни решения (19)
 • Анализ и оценка на проекти (20)
 • Някои изводи относно историята на капиталовите пазари (25)
 • Възвръщаемост, риск и линия на пазара на ценни книжа (29)
 • Опции и финанси (24)
dec 19 2018 ∞
jan 25 2019 +