user image

20+. twitter resident and coffee enthusiast.
priest (cn novel author) main.
i don't tweet much about mdzs anymore except chengxian.

shy follows:
  • Sha Po Lang
  • Can Ci Pin / The Defectives
  • Lang Ya Bang / Nirvana in Fire
  • Zhen Hun/Guardian
  • Mo Du/Silent Reading
  • Qian Qiu/Thousand Autumns
  • Lie Huo Jiao Chou / Drowning Sorrows in Raging Fire
  • Tian Ya Ke / Faraway Wanderers
  • Guo Men / Through the Strait Gates
  • Shou Cong Zhi Dao / Bestial Blade
aug 27 2018 ∞
mar 20 2019 +