list icon

My Hero Academia:

 • bakudeku
 • kacchako
 • kamijirou
 • todomomo
 • kirimina
 • tetsukendou
 • iichako
 • dekumeli
 • izuocha

Bang Dream!:

 • rimitae
 • lisayuki
 • sayorin
 • ayahina
 • evemaya
 • mocaran
 • tomohima
 • taerisa
 • misakoko
 • sayotsugu

Love Live! Sunshine!!:

 • yohariko
 • yohamaru
 • riaruby
 • youhane
 • kanamari

Non!Romantic Relationships (BROTPS):

My Hero Academia:

 • bakukami
 • iideku
 • midotsuyu
 • tsuocha
 • kiribaku
 • kiritetsu
 • habutsuyu
 • kirikami
 • tododeku
 • dekuiidaocha
 • momojirou
 • todoiidadeku
 • kirideku
 • dekumomoiidakiri
 • kiritsuyu
 • aomina
 • dekuyama
 • shoutoko
 • tokokouda
 • bakujirou
 • serobaku
 • amakiri
 • iidayama
 • bakuyama
 • dekumei
 • todoiida
 • kamimina
 • todobaku
 • tokobaku
 • ochamina
 • kiriocha
 • iidamomo
 • mirideku
 • todokiri
 • awamomo
 • kendoumomo
 • koudajirou
 • bakumomo
 • monokendou
 • todokami
 • kamimomojirou
 • miritamahadou
 • bakuiida
 • kirisato
 • kamimomo
 • fujibaku
 • kashimomo
 • tokodeku
 • yuyuhadou
 • momoyama
 • dekushindou
 • minatsuyu
 • minajirou
 • tetsubaku
 • tsuochahadou
 • monobaku
 • minadeku
 • ojideku
 • ojitooru
 • shoudeku
 • dekujirou
 • dekumomo
 • kamideku
 • serodeku
 • ojikami
 • shishibaku
 • ochayama
 • minamomo
 • ochamei
 • momotsuyu
 • jiroutsuyu
 • kamiocha
 • ochameli
 • siriutsuyu
 • momomeli
 • jiroumeli
 • koudasato
 • kirimomo
 • tetsuibara
 • toorujirou
 • koudabaku
 • dekumineta
 • yuikendou
 • kendourei
 • tetsukino
 • monotsubu
 • tetsuwase
 • monopony
 • bakumina
 • kamisero
 • shoutsuyu
 • ochasero
 • kirimeli
 • kiripony
 • ochajirou
 • seromomo
 • tokojirou
 • ochamomo
 • todosero
 • shoubaku
 • bakusatou
 • koudakiri
 • todomeli
 • iidameli
 • kamimeli
 • shintsuyu
 • iidatsuyu
 • monokuro
 • saimomo
 • inatodo
 • iidakiri
 • serokiri
 • kendoukino
 • kamapony
 • koudatsuyu
 • todochako
 • tokokuro
 • momokino
 • dekuhadou
 • tokomomo
 • bakumeli
 • ochatoko
 • serosatou
 • tetsupony
 • kamimineta
 • setsuwase
 • kamasetsu
 • kamabaku
 • setsujirou
 • todotoko
 • tetsujuzo
 • kaibapony
 • tokokino
 • setsubaku
 • shinkami
 • tetsukaiba
 • ojibaku
 • monodeku
 • shinocha
 • sirmight
 • davemight
 • endemight
 • erasermic
 • eraservlad
 • twicetoga
 • eraserjoke

Bang Dream!:

 • tomoako
 • rimiyuri
 • sayohina
 • ayachisa
 • akorinko
 • mocahima
 • ayamaya
 • misakao
 • hagusaaya
 • lisamoca
 • lisarinko
 • lisahima
 • akolisa
 • chisaeve
 • kaomaya
 • ayalisa
 • tomoran
 • mocasaaya
 • ayahima
 • akohima
 • akoaya
 • saayarimi
 • akosaaya
 • kaohagu
 • chisahina
 • hagueve
 • akomaya
 • chisakanon
 • akosayo
 • kaorinko
 • eveari
 • arichisa
 • misahagu
 • tsuguako
 • kasuhagu
 • yukirin

Love Live! Sunshine!!:

 • diaruby
 • rubymaru
 • youmari
 • yohamari
 • kanachika
 • diamari
 • rubypana
 • diachika
 • diayou
 • youriko
 • kanayou
 • chikariko
 • panamari
 • chikayou
may 18 2017 ∞
feb 14 2019 +