• The Crab Cannery Ship (蟹工船) - Kobayashi Takiji
  • The Broken Commandment (破戒) - Shimazaki Toson
  • Green Island - Shawna Yang Ryan
  • Message to Adolf (アドルフに告ぐ) - Tezuka Osamu
  • No Longer Human (Failure as a Human/人間失格) - Dazai Osamu
jan 19 2018 ∞
jul 24 2018 +