• Minamoto-no-Raikou
 • Tamamo-no-Mae (Lancer)
 • Miyamoto Musashi
 • Space Ishtar
 • Odysseus
 • Sessyoin Kiara (Moon Cancer)
 • Tomoe Gozen (Saber)
 • Murasaki Shikibu (Rider)
 • Senji Muramasa
 • Caren C. Hortensia
 • Morgan
 • Percival
 • Tamamo Vitch
nov 18 2018 ∞
aug 5 2021 +