• ; theriantypes (animal)
  • black cat
  • bearded vulture-kin (high)
  • wolfdog kin, australian sheppard, & rottweiler
  • raccoon-kin
  • komodo dragon
  • ; otherkin (non animal)
  • hunter kin (l4d2)
  • khajiit kin (skyrim)
  • mawwile-kin (pokemon)
  • umbreon-kin (pokemon, high-kin)
jul 21 2022 ∞
jan 22 2024 +