jun 15 2014 ∞
jan 30 2019 +
jun 15 2014 ∞
jun 22 2016 +
jun 10 2014 ∞
jun 22 2016 +

______

______

  • (Im)Pacto by GullsOnFire Trans. JokerCoker (HunHan)
  • (Im)Pulso by GullsOnFire Trans. JokerCoker (KaiSoo)
  • (Im)Puro by GullsOnFire Trans. hunhangangstah (BaekYeol)

_____

______

feb 17 2015 ∞
sep 6 2016 +

OT12

SeKaiLu / Golden Trío

SeKai

KaiLu

aug 23 2014 ∞
mar 8 2016 +
sep 21 2014 ∞
oct 30 2015 +
jul 11 2014 ∞
oct 30 2015 +
aug 1 2014 ∞
oct 10 2014 +