• Vogais
  • あ - a
  • い - i
  • う - u
  • え - e
  • お - o
 • Consoantes
  • Coluna do K
   • か/が - ka/ga
   • き/ぎ - ki/gi
   • く/ぐ - ku/gu
   • け/げ - ke/ge
   • こ/ご - ko/go
  • Coluna do S
   • さ/ざ - sa/za
   • し/じ - shi/ji
   • す/ず - su/zu
   • せ/ぜ - se/ze
   • そ/ぞ - so/zo
  • Coluna do T
   • た/だ - ta/da
   • ち/ぢ - chi/dji
   • つ/づ - tsu/dzu
   • て/で - te/de
   • と/ど - to/do
  • Coluna do N
   • な - na
   • に - ni
   • ぬ - nu
   • ね - ne
   • の - no
  • Coluna do H
   • は/ば/ぱ - ha/ba/pa
   • ひ/び/ぴ - hi/bi/pi
   • ふ/ぶ/ぷ - fu/bu/pu
   • へ/べ/ぺ - he/be/pe
   • ほ/ぼ/ぽ - ho/bo/po
  • Coluna do M
   • ま - ma
   • み - mi
   • む - mu
   • め - me
   • も - mo
  • Coluna do Y
   • や - ya
   • ゆ - yu
   • よ - yo
  • Coluna do R
   • ら - ra
   • り - ri
   • る - ru
   • れ - re
   • ろ - ro
  • Coluna do W
   • わ - wa
   • を - wo
  • Consoante única
   • ん - n
dec 16 2017 ∞
jan 5 2018 +