• Vogais
  • ア - a
  • イ - i
  • ウ - u
  • エ - e
  • オ - o
 • Consoantes
  • Coluna do K
   • カ/ガ - ka/ga
   • キ/ギ - ki/gi
   • ク/グ - ku/gu
   • ケ/ゲ - ke/ge
   • コ/ゴ - ko/go
  • Coluna do S
   • サ/ザ - sa/za
   • シ/ジ - shi/ji
   • ス/ズ - su/zu
   • セ/ゼ - se/ze
   • ソ/ゾ - so/zo
  • Coluna do T
   • タ/ダ - ta/da
   • チ/ヂ - chi/di
   • ツ/ヅ - tsu/dzu
   • テ/デ - te/de
   • ト/ド - to/do
  • Coluna do N
   • ナ - na
   • ニ - ni
   • ヌ - nu
   • ネ - ne
   • ノ - no
jan 7 2018 ∞
jan 16 2018 +