OTPs

 • TsukkiYama
 • UshiTen
 • SemiShira
 • IwaOi
 • KageHina
 • DaiSuga
 • AsaNoya
 • KiyoYachi
 • KyouHaba
 • AkiSae
 • LevYaku
 • BokuAka
 • KuroKen
 • UkaTake
 • TanaEnno

Gosto

 • UshiOi
 • OiHina
 • AoHina
 • AkiYama
 • OiYama
 • UshiSemi
 • UshiShira
 • TenSemi
 • TenGoshi
 • AoFuta
 • AoMoni
 • KenHina
 • BoKuroo
 • AkaKen
 • OiAka
 • KuroShou
 • MatsuHana
 • Se não é NOTP, 99% de chance de eu shippar e ter esquecido de botar aqui!

NOTPs

 • KuroTsukki
aug 6 2017 ∞
aug 6 2017 +