• Sugata Sanshiro (1943)
 • Spirito più elevato (Ichiban utsukushiku) (1944)
 • Sugata Sanshiro parte seconda (Zoku Sugata Sanshiro) (1945)
 • Quelli che camminavano sulla coda della tigre (Tora no o fumu otokotachi) (1945)
 • I costruttori di domani (Asu o tsukuru hitobito) (1946)
 • Non rimpiango la mia giovinezza (Waga seishun ni kuinashi) (1946)
 • Una meravigliosa domenica (Subarashiki nichiyobi) (1947)
 • L'angelo ubriaco (Yoidore tenshi) (1948)
 • Il duello silenzioso (Shizukanaru ketto) (1949)
 • Cane randagio (Nora Inu) (1949)
 • Scandalo (Shubun) (1950)
 • Rashōmon (1950)
 • L'idiota (Hakuchi) (1951)
 • Vivere (Ikiru) (1952)
 • I sette samurai (Shichinin no samurai) (1954)
 • Testimonianza di un essere vivente (Ikimono no kiroku) (1955)
 • Il trono di sangue (Kumonosu-jō) (1957)
 • I bassifondi (Donzoko) (1957)
 • La fortezza nascosta (Kakushi toride no san-akunin) (1958)
 • I cattivi dormono in pace (Warui yatsu hodo yoku nemuru) (1960)
 • La sfida del Samurai (Yōjinbō) (1961)
 • Sanjuro (Tsubaki Sanjūrō) (1962)
 • Anatomia di un rapimento (Tengoku to jigoku) (1963)
 • Barbarossa (Akahige) (1965)
 • Dodes'ka-den (1970)
 • Dersu Uzala - Il piccolo uomo delle grandi pianure (Dersu Uzala) (1975)
 • Kagemusha - L'ombra del guerriero (Kagemusha) (1980)
 • Ran (1985)
 • Sogni (Yume) (1990)
 • Rapsodia in agosto (Hachi-gatsu no kyōshikyoku) (1991)
 • Madadayo - Il compleanno (Madadayo) (1993)
jun 19 2012 ∞
aug 27 2012 +