sv

  • MOSHANG!!!!!!!!!!, bingqiu (+all combinations, but i'm really fond of bingge/shen jiu), yqy/sj, liushen, bingge/og!mbj

mdzs

  • huaicheng, songxiao, all combinations of 3zun, zhuiyi, wangxian

tgcf

  • hualian, shuangxuan, fx/mq
jan 14 2019 ∞
jan 24 2019 +