• mxtx twitter, i talk about scum villain the most
  • following exr's mdzs tls, suika's tgcf tls and bcn's sv tls, will quote/cap as i livetweet
  • nsfw at times, i would prefer you're at least 18+ if you follow this account
jan 14 2019 ∞
jan 19 2019 +

sv

  • MOSHANG!!!!!!!!!!, bingqiu (+all combinations, but i'm really fond of bingge/shen jiu), yqy/sj, liushen

mdzs

  • huaicheng, songxiao, 3zun, nieyao, lxc/nmj, zhuiyi, wangxian

tgcf

  • hualian, shuangxuan, fx/mq
jan 14 2019 ∞
jan 15 2019 +