bias

  • jung daehyun (b.a.p) ♥♥♥♥
  • yoo youngjae (b.a.p) ♥♥♥♥
  • ahn solbin (laboum) ♥♥♥
  • kim jinhwan (ikon) ♥♥
  • lee yuna (brave girls) ♥♥
  • kim chungha (i.o.i)
  • park sojin (girls' day)
  • jo eunae (sonamoo)
may 24 2016 ∞
jun 20 2017 +