Wu

  • 大喬 (da qiao)
  • 小喬 (xiao qiao)

Shu

  • 星彩 (xing cai)
  • 關索 (guan suo)

Jin

  • 王異 (wang yuan ji)
  • 鍾會 (zhong hui)
feb 3 2012 ∞
feb 5 2012 +