user image

I like lists. They let me be lazy.

joie follows:
  • Nakamura Shungiku
  • Sakuragi Yaya
  • Ayano Yamane
  • Yoneda Kou
  • Yoshinaga Fumi
  • Suzuki Tsuta
  • Takanaga Hinako
  • Natsume Isaku
  • Kodaka Kazuma
  • Asou Kai
dec 31 2009 ∞
nov 6 2010 +