• glad
  • f
  • asia; gmt +8
  • 20+
  • inspirit
  • sunggyu biased
  • writes fanfics (woogyu (top!gyu); gyu x you)
apr 15 2016 ∞
apr 16 2016 +
jun 13 2016 ∞
jun 13 2016 +