season one!

  • favorite! yuehua's fan chengcheng [#3!]
  • favorite! yuehua's huang justin [#4!]
  • favorite! yuehua's bi wenjun [ eliminated ]
  • yuehua's li quanzhe [ eliminated ]
  • banana's lin yanjun [#5!]
  • sparkling's hu zhibang [ eliminated ]

season two! still airing

  • favorite! one cool jasco's yao ming ming
  • favorite! maverick's yao chi
  • favorite! individual trainee lian huaiwei
  • yuehua's li wenhan
  • star master's jia yi
mar 25 2019 ∞
mar 25 2019 +