list icon
 • Nĭ míngtīan lái ma?
  • Duìbuqĭ, míngtīan wŏ yŏushi.
 • Wŏmen qù chīfàn, hǎo ma?
 • Nà nĭ péi wŏ qù, hăo bu hăo?
 • Wŏ hē yīdiăn chá.
 • Wŏ hĕn xiăng nĭ.
 • Wǒ lái fùqián.
 • Wŏ qĭngkè.
 • Wŏ míngbai.
 • Wŏ míngbai nĭ de yìsi.
 • Wŏ bù lĭjiĕ.
 • Wõ bù zhīdào.
 • Wŏ bù qīngchu.
 • Nĭ zài gàn má?
 • Wŏmen zŏu ba.
 • Nĭ zĕnmeyàng?
  • Háikĕyĭ.
 • Wŏ yào măi __.
 • Dūoshao qían?
 • Nĭ jīntīan hĕn lèi ma?
  • Duì. Yīnwèi wŏ jīntīan hĕn máng.
nov 23 2010 ∞
dec 14 2010 +