• Bai (white/pure, or hundred/many)
 • Da (intelligent)
 • Fu (wealthy)
 • Gui (turtle)
 • Jia (auspicious)
 • Jie (heroic)
 • Jing (clear/crystal)
 • Qiang (strong)
 • Wei (power)
 • Ya (refined)
 • Yi (joy/harmony)
 • Zheng (right/proper)
nov 17 2018 ∞
nov 17 2018 +