• kim bok joo & jung joon-hyung (wfkbj)
  • sunny & grim reaper (goblin)
  • do bong soon & ahn min-hyuk (swdbs)
  • ji eun tak & kim shin (goblin)
  • misaki sakurai & kanata shibasaki (sukiko)
  • jeon seol & han se-joo (chicago typewriter)
  • eun bong hee & ji wook (suspicious partner)
feb 19 2018 ∞
jan 27 2021 +