—ultra fest

  • Marisa (red witch) ➫ Lv. 100 ★★★★★ R5
  • Youmu (mysterious swordman) ➫ Lv. 90 ★★★★★ R1 (needs 2x dolls MLB)
  • Marisa (lunar war) ➫ Lv. 70 ★★★★★ R3 (needs too many damn dolls)

—rebirth

  • Marisa Kirisame ➫ Lv. 100 ★★★★★ R5
  • Reimu Hakurei ➫ Lv. 100 ★★★★★ R5
  • Yukari Yakumo ➫ Lv. 50 ★★★★★ R5
  • Kasen Ibaraki ➫ Lv. 43 ★★★★★ R5

—rebirth (wip)

  • Sanae ➫ Lv. 100 ★★★★★ R5 (medals)
nov 24 2021 ∞
nov 30 2021 +