• say yes- elliott smith
 • no name #3- elliott smith
 • pitseleh- elliott smith
 • between the bars- elliott smith
 • angel in the snow- elliott smith
 • sweet adeline- elliott smtih
 • needle in the hay- elliott smith
 • pretty (ugly before)- elliott smith
 • miss misery- elliott smith
 • everything reminds me of her- elliott smith
 • everything means nothing to me- elliott smith
 • angeles- elliott smith
 • ballad of big nothing- elliott smith
 • waltz #1- elliott smith
 • shooting star- elliott smith
may 3 2011 ∞
may 3 2011 +