• lunch
  • she/her
  • 20+

links

jan 4 2018 ∞
nov 15 2020 +
  • light yagami
  • akashi seijuro
  • akutagawa ryunosuke

_

jan 4 2018 ∞
nov 15 2020 +