list icon

server america ⊹ ul 28 ⊹ sol phase 3

obtained characters.

  • 5 ☆ ┊ calcharo ⊹ jianxin ⊹ jinhsi ⊹ verina
  • 4 ☆ ┊ aalto ⊹ baizhi ⊹ chixia ⊹ danjin ⊹ mortefi ⊹ sanhua ⊹ taoqi ⊹ yangyang ⊹ yuanwu
  • wishlist ┊ jiyan ⊹ yinlin

main party.

  • jinhsi, main dps ⊹ calcharo, secondary dps ⊹ verina, healer
jun 22 2024 ∞
jul 7 2024 +