user image

"넌 그저 그렇게 아무렇지 않게
넌 웃고 있는데 들리는 네 말에
You always say "I'm okay" 하지만 다 보여
너의 마음속 외로이 흐느끼는 너
조용한 방 불을 끄고 나면
환하게 웃고 있던 넌 점점 시들어가
아무도 없는 빈 공간
가끔 긴 한숨만 들리는 밤
너의 마음속 외로이 흐느끼는 너"

bookmarks:
a ~ to do (goals 2024)
petra
to do (new year)
mio ? recent movies
 • Xiaojun - NCT
 • Mark - NCT
 • WinWin - NCT
 • Jungwoo - NCT
 • Jaehyun - NCT
 • Ten - NCT
 • Doyoung - NCT
 • Kun - NCT
 • Yuta - NCT
 • Johnny - NCT
 • Taeil - NCT
 • Taeyong - NCT
 • Jongho - ATEEZ
 • Wooyoung - ATEEZ
 • Mingi - ATEEZ
 • San - ATEEZ
 • Yeosang - ATEEZ
 • Yunho - ATEEZ
 • Seonghwa - ATEEZ
 • Hongjoong - ATEEZ
 • WOODZ
 • Huening Kai - TXT
 • Taehyun - TXT
 • Beomgyu - TXT
 • Yeonjun - TXT
 • Soobin - TXT
 • WOODZ
 • Changbin - Stray Kids
 • Jeongin - Stray Kids
 • Seungmin - Stray Kids
 • Lee Know - Stray Kids
 • Bang Chan - Stray Kids
 • Han - Stray Kids
 • Felix - Stray Kids
 • Hyunjin - Stray Kids
sep 2 2022 ∞
mar 20 2023 +