• 130119 | dkfc in manila
   • 130907 | kpop republic in manila
   • 160123-24 | exo planet #2: the exo'luxion in manila
   • 160723-24 | exo planet #3: the exo'rdium in seoul
   • 170225-26 | exo planet #3: the exo'rdium in manila
   • 180428 | exo planet #4: the elyxion in manila
   • 181028 | mbc show champion in manila
   • 190824 | exo planet #5: exploration in manila
jun 29 2017 ∞
dec 19 2019 +