user image

"What divine music she lured out of the old violin--merry and sad, gay and sorrowful by turns, music such as the stars of morning might have made singing together, music that the fairies might have danced to in their revels among the green hills or on yellow sands, music that might have mourned over the grave of a dead hope. Then she drifted into a still sweeter strain. As he listened to it he rea...

bookmarks:
Candice Austen friends (lea)
about me (absolute necessities in my life)
about me (things I like to do on my days off)
about me (what i am most grateful for)
about me (the little things that make life great)
  • ‘S bochd an naidheachd a fhuair sinn, ‘S a ghluais mi gu dàn Dòmhnall Phàdraig, mo thruaighe. Thugadh bhuainn e le bàs cò aige bha dùil ris ‘S tu cho sùnndach ‘s cho slàn. Cha robh sinn a’ smaointinn. Gum biodh do shaoghal cho geàrr. Dh’fhàg thu bean agus pàistean; ‘S iad a’ rànaich ‘s a’ caoidh. ‘S goirt a’ bhuill’ ann an fhuair iad. ‘S a ghuail ann an cridh. Cha tog fidheall no òran am bròn rinn an clì. ‘S ged a bhiodh iad measg òigridh bidh gach sòlas gan dìth. Chì sinn tràghadh is lìonadh. Chì sinn ealtainn is sprèidh. Chì sinn gealach is grian. ‘S reultan a’ lìonadh nan speur. Ach chan fhaic sinn gu sìorraidh coiseachd feur ann thu fhèin ach guidheam fois leat, a Chrìosdaidh ‘S beannachd Dhia ann leat fhèin.‘S math tha fios aig gach nàbaidh. Gu bheil sàr-dhuin’ gan dìth.‘S tu bha riatanach san àite.‘S a b’ fheàirrd’ sinn bhith leinn. Ach dhe sin, cha sheall bàs dha. Coingeis dhàsan cò thu bho leanabh bheag tha air mhàgail. Gu ruig àrd-rìgh air crùn. O, gur duilich, gur duilich Gur duilich seo leinn. Andiugh bhith gad chàradh. An t-Hàllan san ùir sinn a’ faicinn do phàistean. ‘S bean do ghràidh ‘s iad ri caoidh. ‘S bidh thu ‘n cuimhne gu bràth dhaibh. S an cridhe làn dhut de ghaol. ‘S bha thu ‘d dhuine bha fialaidh. Is rianail ri càch. Chan fhaca sinn riamh thu gun fhiamh ort le gàir’ bha thu carthanntach fuasgailt’ measg an t-sluaigh anns gach àit’gus an tàinig an fhuar-bhuill’ thug bhuainn thu le bàs.‘S nam bitheadh tu aost’ cha bhiodh a’ ghaoir seo cho geàrrt’ach am meadhan do shòlais. ‘S tu led òigridh a’ fàs. Ruith an snaoim a bha cruaidh ann.‘S dh’fhalbh na duail às an tàth anns an t-sàcramaid uasal nach gabh fuasgladh gun bhàs.‘S gura tìm dhomh co-dhùnadh.‘S a bhith dùnadh an dàin bhon tha t’ uaighsa nist dùinte.‘S nach eil dùil riut gu bràth gu faic sinn do ghnùis-sa. Ann an dùthaich do ghràidh. Ach bidh sinn uile gad ionndrainn. Leis a’ chiùird bha thu ‘n sàs.
  • You left a wife and family, crying and grieving. They received a painful blow which seared their mind. No fiddle or song can lift the sadness which weakened them. Being amongst other young folk will not comfort them. We will see full tide and low tide, flight of birds and cattle. We will see the moon, the sun and stars filling the sky; But we will never again see you walking amongst us. I wish you peace, a Chrìosdaidh and may the blessing of God attend you. All neighbors know that a good man has been lost. You were of great use in the community; We benefited from having you. But death does not consider this nor care who you are; From a crawling baby to the highest of kings on a throne.
apr 6 2018 ∞
jan 3 2019 +